Közzétételi lista

Iskolánk közzétételi listája a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról, 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23.§(1),(3) és 24.§ figyelembevételével készült.

 • felvételi lehetőségről szóló tájékoztató: itt megtekinthető

 • beiratkozásra meghatározott idő: 2017/2018. tanévre 2017. június 22.

 • a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

  A 2016/2017. tanévben a nappali tagozaton 24, a levelező tagozaton 4 osztályban folyik a tanítás, a tanulócsoportok száma 275, ez a szám tartalmazza a tehetséggondozó, szakköri, sport, napközis csoportokat is.  

 • köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, a jogosultsági és igénylési feltételek: 

  Étkezési térítési díjak:
  Napközi: 466 Ft
  3x étkezés napközi nélkül: 466 Ft
  Általános iskola ebéd: 314 Ft
  Középiskola ebéd: 330 Ft

   A normatív kedvezmény megállapítását az alábbiakra tekintettel lehet kérni:
  3 vagy többgyermekes családban élők,
  tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek,
  rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek.
  A normatíva igénylőlapot az igazolással együtt a térítési díj fizetése előtt le kell adni a gazdasági irodában.

   A 3 gyermekes kedvezményhez nem kell MÁK igazolás.
  Tartós beteg kedvezményhez orvosi igazolást és MÁK által kiadott igazolást kell csatolni. 
  RGYK-hoz az Önkormányzat által kiadott igazolást kell mellékelni.

  DSE tagdíj

  Iskolánkban Diák Sport Egyesület működik, melynek tagdíja 2000 Ft/tanév, ami nem kötelező, aki támogatni szeretné az iskola sportéletét, de nem szeretne tagja lenni az egyesületnek támogató díjat fizethet önkéntes alapon, ennek díja egy tanévre 1500 Ft. 

   

 • a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai: 

   

 • a nevelési-oktatási intézmény nyitvatartásának rendje, az éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai: 

  Az iskola épülete reggel 6.30-tól este 19 óráig van nyitva.

  A belépést a portás felügyeli. Belépni elsősorban a főbejáraton lehet.

  A sportcsarnok bejárata csak 14 órától van nyitva.

  A portás kérésére a tanuló a diákigazolványával vagy az ellenőrzőjével köteles igazolni tanulói jogviszonyát.

  A nyitva tartás alatt a tanárok által felügyelt programokon kívül 16 óra után a diáktársalgóban és az aulában szabadon tartózkodhatnak a tanulók, egyéb helyen pedig csak akkor, ha a portás tud róla.

  A tanítás 8.00 órakor kezdődik. A tanórák 45 percesek, a szünetek 10 percesek, a 2. szünet 15 perces. 

  A tanulónak 7.55-kor iskolában kell lennie. 

  A Miskolci Herman Ottó Gimnázium 2017-2018-es tanévének helyi rendje

   

 • pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:

   

 • szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program (Minden dokumentum elérhető a honlap dokumentumok menüjében)

 • a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége:

  Tanáraink

  A 2016. októberi KIRSTAT adatai alapján:

  Pedagógusok nyitóállománya munkaidő szerint, oktatási szintenként: 

   

  5-8. évfolyamon tanít

  9-12. évfolyamon tanít

  Összesen

  Teljes munkaidős  9 61 70
                  ebből nő  7 35 42
   Részmunkaidős    1 1
                  ebből nő    1 1
   Óraadó    7 7
                  ebből nő    5 5
   Összesen 9 69 78
                  ebből nő 7 41 48
  Pedagógus munkakörben foglalkoztatottak végzettség, munkaidő, illetve pedagógus fokozatok szerint,  Fő munkaviszonyban alkalmazott pedagógusok
  Alapfokozatú végzettségű   Mesterfokozatú végzettségű
  Teljes munkaidős Rész-
  munkaidős
  Összesen Teljes munkaidős Rész-
  munkaidős
  Összesen
   Gyakornok        1   1
   Pedagógus I.  1 1 2 44   44
   Pedagógus II.        16   16
   Mesterpedagógus        8   8
   Kutatótanár             
   Összesen 1 1 2 69   69
 • a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége:

  Iskolánkban iskolatitkári munkakörben 2 fő dolgozik, mindketten egyetemi végzettségűek,
  titkár1 szakképzettségei: pedagógia szakos nevelőtanár, művelődési és felnőttképzési menedzser;
  titkár2 szakképzettségei: pedagógia szakos nevelő, okleveles emberi erőforrás tanácsadó

  Rendszergazda munkakörben 1 fő dolgozik, legmagasabb iskolai végzettsége: érettségi, szakképzettsége: számítógép-programozó

  Oktatástechnikus munkakörben 1 fő dolgozik, legmagasabb iskolai végzettsége: érettségi, szakképzettsége: vasútüzemi ellátó

   

 • az országos mérés-értékelés évenkénti eredménye(az adatok a www.oktatas.hu oldalról származnak) 

  A 2016. évi országos kompetenciamérés adatai

   

  A 2015. évi országos kompetenciamérés adatai

  A 2014. évi országos kompetenciamérés adatai

  Netfit eredmények:

  2015/2016. tanév

  2014/2015. tanév

 • a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok: 

  Iskolánkban az elmúlt öt tanévben nem volt évfolyamismétlő diák.

  A 2016/2017. tanévben 6 diák érkezett iskolánkba és 10 diák távozott tőlünk.  

 • az érettségi vizsgák átlageredményei (az adatok a www.oktatas.hu oldalról származnak) 

  A 2017. május-júniusi érettségi tantárgyi eredmények: http://szerver2.hog.sulinet.hu/erettsegi2017eredmenyek

 • a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei:  

  Tanórán kívüli egyéb foglalkozások az SZMSZ szerint:

  Tanórán kívüli foglalkozásokon, délutáni programokon a tanulók pedagógus felügyeletével vehetnek részt.

  A nevelők a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint ügyeleti beosztások ideje alatt kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységét folyamatosan figyelemmel ísérni, a rendet megtartani, valamint a baleset-megelőzési szabályokat a tanulókkal betartatni.

 • a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:

  A házi feladatnak mint önálló tanulási munkának a jelentősége:

  ·          fontos szerepe van a tanulás tanulásában,

  ·          szerves kapcsolatot tart fönn két tanítási óra között,

  ·          nélkülözhetetlen az ismeretek megszilárdításához, emlékezetbe véséshez,

  ·          segíti az alapfogalmak, összefüggések megértését, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztését.

   

  Alapelvek:

  ·          A házi feladat legyen a tanuló felkészültségének megfelelő.

  ·          Az 5-évfolyamtól fölfelé haladva fokozatosan növekedjen a produktív jellegű feladatok aránya a reproduktív típusú feladatokkal szemben.

  ·          Az önálló ismeretszerzést, információ feldolgozást kívánó feladatoknál gondoskodni kell arról, hogy a tanár által megjelölt források, segédeszközök minden tanuló számára rendelkezésre álljanak.

  ·          Legyen megfelelően előkészítve, pontosan meghatározva a tennivaló, a határidő, a felhasználható eszközök.

  ·          Rendszeresen ellenőrizve legyen.

   

  Korlátok:

  ·          Lényeges a házi feladat elkészítéséhez szükséges időtartam megállapítása, amelynek meghatározásához a tanulócsoportba tartozó diákok között az átlagos képességű tanuló számára szükséges időt kell figyelembe venni.

  ·          A napi írásbeli és szóbeli házi feladat elkészítésének időtartama tantárgyanként ne haladja meg átlagosan a napi 30-40 percet.

  ·          Az ennél hosszabb időt igénybevevő több témát átfogó feladatok elvégzéséhez egy hetet biztosítani kell.

  ·          Hétvégére, hosszabb, több napos szünetekre az egyik óráról a másikra adottnál ne legyen több a házi feladat.

  ·          A szóbeli és írásbeli házi feladatok arányát a tantárgyak követelményei határozzák meg.

  Iskolai dolgozatok szabályai a házirend szerint:

  A tanulóval egy napon csak egy témazáró dolgozatot lehet íratni. A két leckénél több tananyagot tartalmazó szóbeli vagy írásbeli számonkéréseket legalább egy héttel (5 munkanap) korábban be kell jelenteni. Az időpontok egyeztetése az osztálytitkár, illetve a csoport által felkért tanuló feladata.
  A tanuló joga, hogy bármely dolgozatának értékelését két héten (10 munkanap) belül megismerhesse, a javításra vonatkozóan érdemi információt, választ kapjon. Ha a tanuló bármely dolgozatának értékelését három héten (15 munkanap) belül sem ismerheti meg, kérheti, hogy érdemjegye ne kerüljön be a naplóba és ne számítson bele a félévi, év végi osztályzatába. A kérés teljesítése kötelező. Ebben az esetben a dolgozat újra megíratható.
  Az elmaradt számonkérések pótlásáról a szaktanár dönt. Előzetes jelzés után egy hónapon belül bármikor pótoltatható. A témazáró dolgozatot kötelező pótolni.

  A témazáró dolgozatot az iskola 1 évig köteles megőrizni, azt a szülő fogadóórákon megtekintheti, vagy a tanuló digitális másolatot készíthet róla.

    

 • az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:

  Osztályozó vizsga követelményei, tanulmányok alatti vizsgák

 • az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma ((az adatok a www.oktatas.hu oldalról származnak)

   

 • Osztály

  Osztályfőnök

  Létszám

  Pótosztályfőnök

  Tanterem

  5/1

  Pilzné Nagylaki Tünde

  40

  Vazsita Eszter

  B/1

  5/2

  Podhorszky Judit

  40

  Szekeresné Kundrát Edit

  B/2

  6/1

  Gulyáné Nemes Katalin

  40

  Rudó József

  A/10

  6/2

  Köreiné Szalóki Rita

  39

  Juhászné Szemán Renáta

  A/8

  7/1

  Bilkayné Mészáros Andrea

  35

  Benes Péter

  C/3

  7/2

  Juhász Attila

  32

  Pilz Olivér

  C/1-2

  8/1

  Takács Zoltán

  34

  Csorba Györgyi

  A/3

  8/2

  Subicz Róbert

  35

  Podhorszky Judit

  A/4

  9/1

  Juhászné Szemán Renáta

  38

  Kulyassa Zsolt

  B/7

  9/2

  Szamosfalvy Tamás

  36

  Ehrlich Enikő

  B/4

  9/3

  Pántyáné Kuzder Mária

  34

  Molnár Krisztina

  B/3

  9/4

  Vály Péter György

  36

  Szabados Krisztina

  B/5

  9/Ny

  Klopfer Ágnes

  12

  Horváth László

  A/13

  9/Kny

  Klopfer Ágnes

  17

  Horváth László

  A/11

  10/1

  Bialkó Lászlóné

  38

  dr. Pásztiné Stefán Beáta

  B/6

  10/2

  Makán Ferenc

  32

  Petrassevics Béla

  B/9

  10/3

  Dr.Farkas Józsefné

  28

  Orliczki Ágnes

  B/10

  10/4

  Kulyassa Zsolt

  36

  Buza Attila

  B/8

  11/1

  Kóródi Zoltán

  35

  Nagy Iván

  A/1

  11/2

  Dr.Pásztiné Stefán Beáta

  35

  Bialkó Lászlóné

  A/2

  11/3

  Szopkó Róbert

  31

  Benes Péter

  A/0

  11/4

  Kiss Zoltán

  34

  Szobonya Ferenc

  C/9

  12/1

  Dr.Fegyvernekiné Kovács Alice

  35

  Baileyné Patakfalvi Emese

  A/9

  12/2

  Kövi Judit

  35

  Pántyáné Kuzder Mária

  A/5

  12/3

  Csákány Ágnes

  28

  Várhegyi Mária

  A/6

  12/4

  Farkas István

  31

  Farkas Anna Krisztina

  A/7