Közzétételi lista

Iskolánk közzétételi listája a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról, 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23.§(1),(3) és 24.§ figyelembevételével készült.

Csengetéri rend:

0. óra 7.15-8.00

1. óra 8.00-8.45

2. óra 8.55-9.40

3. óra 9.55-10.40

4. óra 10.50-11.35

5. óra11.45-12.30

6. óra 12.40-13.25

7. óra 13.35-14.20

 

Iskolaorvos

Dr.Ragány Tünde

kedd, csütörtök 8.00-12.00

06-70/942-7376

Védőnők

Dr. Gömöriné Tóvizi Zsuzsanna

hétfő, kedd, szerda

06-20/661-7073

Virágné Orliczki Erika

csütörtök, péntek

06-20/661-7023

e-mail: herman.gimnazium.vedono@miefi.hu

 

Iskolafogászat

Dr.Trója Gabriella (fogszakorvos, fogszabályozó szakorvos)

hétfő, szerda: 13.00-19.00

kedd, csütörtök: 8.00-14.00

bejelentkezés: 46/411-992

 

Iskolapszichológus

Ibrányi Imre

szerda 11.00-17.00, péntek 8.00-10.00

06-20/5511-468

 

Gyógytestnevelő

Drapcsikné Farkas Zsuzsanna

kedd 14.30-17.30

úszás (Selyemréti strandfürdő) csütörtök 14.00-17.00. A jelenlegi járványhelyzet miatt a 2020/2021-es tanév 1. félévében elmarad.

 

Fejlesztő pedagógus

Palascsák Rita

szerda 0. óra

 

Szociális segítő

Telekiné Suhajda Éva

kedd 12.30-16.00, csütörtök 13.00-15.00

 

Hit- és erkölcstan csoportok a 2020/2021-es tanévre

A Miskolci Herman Ottó Gimnáziumban a következő hit- és erkölcstan csoportokat szervezzük meg:

Magyar Görögkatolikus Egyház által – görög katolikus

               Szemerszki Mihály parókus: 46/507-111

               Kissné Szegedi Krisztina – hitoktató

Magyar Katolikus Egyház által – római katolikus

               Gubala Róbert plébános: 46/506-168

               Szabó-Abuczki Nóra – hitoktató

Magyarországi Református Egyház által – református

               Bodáné Falucskai Ilona lelkész: 46/508-724

               Kovács Margit – hitoktató

 

Pontosabb információkat Gyuricza Judit igazgatóhelyettestől, illetve a hitoktatást biztosító egyházak képviselőitől vagy a hitoktatóktól kérhetnek. Személyes konzultáció lehetősége is adott.

 

 Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató: itt megtekinthető

 • beiratkozásra meghatározott idő: 2017/2018. tanévre 2017. június 22.
 • beiratkozásra meghatározott idő: 2018/2019. tanévre 2018. június 21. 
 • beiratkozásra meghatározott idő: 2019/2020. tanévre 2019. június 20.
 • beiratkozásra meghatározott idő: 2020/2021. tanévre 2020. június 24.
 • beiratkozásra meghatározott idő: 2021/2022. tanévre2021. június 24.

 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

 • A 2019/2020. tanévben a nappali tagozaton 25, a levelező tagozaton 1 osztályban folyik a tanítás, a tanulócsoportok száma 60, ez a szám tartalmazza a szakköri, művészeti csoport, sport, napközis csoportokat is.  
 • A 2020/2021. tanévben a nappali tagozaton 25.
 • A 2021/2022. tanévben a nappali tagozaton 25.

Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, a jogosultsági és igénylési feltételek: 

Étkezési térítési díjak:
Napközi: 466 Ft
3x étkezés napközi nélkül: 466 Ft
Általános iskola ebéd: 314 Ft
Középiskola ebéd: 330 Ft

 A normatív kedvezmény megállapítását az alábbiakra tekintettel lehet kérni:
3 vagy többgyermekes családban élők,
tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek,
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek.
A normatíva igénylőlapot az igazolással együtt a térítési díj fizetése előtt le kell adni a gazdasági irodában.

 A 3 gyermekes kedvezményhez nem kell MÁK igazolás.
Tartós beteg kedvezményhez orvosi igazolást és MÁK által kiadott igazolást kell csatolni. 
RGYK-hoz az Önkormányzat által kiadott igazolást kell mellékelni.

DSE tagdíj

Iskolánkban Diák Sport Egyesület működik, melynek tagdíja 2000 Ft/tanév, ami nem kötelező, aki támogatni szeretné az iskola sportéletét, de nem szeretne tagja lenni az egyesületnek támogató díjat fizethet önkéntes alapon, ennek díja egy tanévre 1500 Ft. 

 

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai: 

 

 • a nevelési-oktatási intézmény nyitvatartásának rendje, az éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai: 

  Az iskola épülete reggel 6.30-tól este 18 óráig van nyitva.

  A belépést a portás felügyeli. Belépni elsősorban a főbejáraton lehet.

  A sportcsarnok bejárata csak 14 órától van nyitva.

  A portás kérésére a tanuló a diákigazolványával vagy az ellenőrzőjével köteles igazolni tanulói jogviszonyát.

  A nyitva tartás alatt a tanárok által felügyelt programokon kívül 16 óra után az aulában szabadon tartózkodhatnak a tanulók, egyéb helyen pedig csak akkor, ha a portás tud róla.

  A tanítás 8.00 órakor kezdődik. A tanórák 45 percesek, a szünetek 10 percesek, a 2. szünet 15 perces. 

  A tanulónak 7.55-kor iskolában kell lennie. 

  2019/2020-es tanév helyi rendje

  2020/2021-es tanév helyi rendje

 • pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:

   

 • szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program (Minden dokumentum elérhető a honlap dokumentumok menüjében)

 • a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége:

  Tanáraink

  A 2016. októberi KIRSTAT adatai alapján:

  Pedagógusok nyitóállománya munkaidő szerint, oktatási szintenként:

   

  5-8. évfolyamon tanít

  9-12. évfolyamon tanít

  Összesen

  Teljes munkaidős  9 61 70
                  ebből nő  7 35 42
   Részmunkaidős    1 1
                  ebből nő    1 1
   Óraadó    7 7
                  ebből nő    5 5
   Összesen 9 69 78
                  ebből nő 7 41 48
  Pedagógus munkakörben foglalkoztatottak végzettség, munkaidő, illetve pedagógus fokozatok szerint,  Fő munkaviszonyban alkalmazott pedagógusok
  Alapfokozatú végzettségű   Mesterfokozatú végzettségű
  Teljes munkaidős Rész-
  munkaidős
  Összesen Teljes munkaidős Rész-
  munkaidős
  Összesen
   Gyakornok  1 1
   Pedagógus I.  1 1 2 44 44
   Pedagógus II.  16 16
   Mesterpedagógus  8 8
   Kutatótanár 
   Összesen 1 1 2 69 69
 • a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége:

  Iskolánkban iskolatitkári munkakörben 2 fő dolgozik, mindketten egyetemi végzettségűek,
  titkár1 szakképzettségei: pedagógia szakos nevelőtanár, művelődési és felnőttképzési menedzser;
  titkár2 szakképzettségei: pedagógia szakos nevelő, okleveles emberi erőforrás tanácsadó

  Rendszergazda munkakörben 1 fő dolgozik, legmagasabb iskolai végzettsége: érettségi, szakképzettsége: számítógép-programozó

  Oktatástechnikus munkakörben 1 fő dolgozik, legmagasabb iskolai végzettsége: érettségi, szakképzettsége: vasútüzemi ellátó

   

 • az országos mérés-értékelés évenkénti eredménye(az adatok a www.oktatas.hu oldalról származnak) 

  A 2017. évi országos kompetenciamérés adatai

  A 2016. évi országos kompetenciamérés adatai

   

  A 2015. évi országos kompetenciamérés adatai

  A 2014. évi országos kompetenciamérés adatai

   

   NetFit eredmények

  2017-2018 tanév

  2016-2017 tanév

  2015/2016. tanév

  2014/2015. tanév

 • a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok: 

  Iskolánkban az elmúlt öt tanévben nem volt évfolyamismétlő diák.

  A 2016/2017. tanévben 6 diák érkezett iskolánkba és 10 diák távozott tőlünk.  

  A 2017/2018. tanévben 3 diák érkezett iskolánkba és 15 diák távozott tőlünk.

  A 2018/2019. tanévben 4 diák érkezett iskolánkba és 11 diák távozott tőlünk.

  A 2019/2020. tanévben 7 diák érkezett iskolánkba és 9 diák távozott tőlünk.

 • az érettségi vizsgák átlageredményei (az adatok a www.oktatas.hu oldalról származnak) 

  A 2018. május-júniusi érettségi tantárgyi eredmények: http://szerver2.hog.sulinet.hu/erettsegieredmenyek2018

  A 2017. május-júniusi érettségi tantárgyi eredmények: http://szerver2.hog.sulinet.hu/erettsegi2017eredmenyek

  a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei:  

 • Tanórán kívüli egyéb foglalkozások az SZMSZ szerint:

  Tanórán kívüli foglalkozásokon, délutáni programokon a tanulók pedagógus felügyeletével vehetnek részt.

  A nevelők a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint ügyeleti beosztások ideje alatt kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységét folyamatosan figyelemmel ísérni, a rendet megtartani, valamint a baleset-megelőzési szabályokat a tanulókkal betartatni.

 • a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:

  A házi feladatnak mint önálló tanulási munkának a jelentősége:

  ·          fontos szerepe van a tanulás tanulásában,

  ·          szerves kapcsolatot tart fönn két tanítási óra között,

  ·          nélkülözhetetlen az ismeretek megszilárdításához, emlékezetbe véséshez,

  ·          segíti az alapfogalmak, összefüggések megértését, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztését.

   Alapelvek:

  ·          A házi feladat legyen a tanuló felkészültségének megfelelő.

  ·          Az 5-évfolyamtól fölfelé haladva fokozatosan növekedjen a produktív jellegű feladatok aránya a reproduktív típusú feladatokkal szemben.

  ·          Az önálló ismeretszerzést, információ feldolgozást kívánó feladatoknál gondoskodni kell arról, hogy a tanár által megjelölt források, segédeszközök minden tanuló számára rendelkezésre álljanak.

  ·          Legyen megfelelően előkészítve, pontosan meghatározva a tennivaló, a határidő, a felhasználható eszközök.

  ·          Rendszeresen ellenőrizve legyen.

   Korlátok:

  ·          Lényeges a házi feladat elkészítéséhez szükséges időtartam megállapítása, amelynek meghatározásához a tanulócsoportba tartozó diákok között az átlagos képességű tanuló számára szükséges időt kell figyelembe venni.

  ·          A napi írásbeli és szóbeli házi feladat elkészítésének időtartama tantárgyanként ne haladja meg átlagosan a napi 30-40 percet.

  ·          Az ennél hosszabb időt igénybevevő több témát átfogó feladatok elvégzéséhez egy hetet biztosítani kell.

  ·          Hétvégére, hosszabb, több napos szünetekre az egyik óráról a másikra adottnál ne legyen több a házi feladat.

  ·          A szóbeli és írásbeli házi feladatok arányát a tantárgyak követelményei határozzák meg.

  Iskolai dolgozatok szabályai a házirend szerint:

  A tanulóval egy napon csak egy témazáró dolgozatot lehet íratni. A két leckénél több tananyagot tartalmazó szóbeli vagy írásbeli számonkéréseket legalább egy héttel (5 munkanap) korábban be kell jelenteni. Az időpontok egyeztetése az osztálytitkár, illetve a csoport által felkért tanuló feladata.
  A tanuló joga, hogy bármely dolgozatának értékelését két héten (10 munkanap) belül megismerhesse, a javításra vonatkozóan érdemi információt, választ kapjon. Ha a tanuló bármely dolgozatának értékelését három héten (15 munkanap) belül sem ismerheti meg, kérheti, hogy érdemjegye ne kerüljön be a naplóba és ne számítson bele a félévi, év végi osztályzatába. A kérés teljesítése kötelező. Ebben az esetben a dolgozat újra megíratható.
  Az elmaradt számonkérések pótlásáról a szaktanár dönt. Előzetes jelzés után egy hónapon belül bármikor pótoltatható. A témazáró dolgozatot kötelező pótolni.

  A témazáró dolgozatot az iskola 1 évig köteles megőrizni, azt a szülő fogadóórákon megtekintheti, vagy a tanuló digitális másolatot készíthet róla.

    

 • az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:

  Osztályozó vizsga követelményei, tanulmányok alatti vizsgák

 • az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma (az adatok a www.oktatas.hu oldalról származnak)

  A 2019/2020-as tanév osztályai

  Osztályok

  A 2020/2021-es tanév osztályai

  Osztályok