A Herman Ottó Gimnázium rövid története

" A régi Herman"

Az iskola első épületében (ma Városház tér 6.) 1878 óta, tehát 109 éve folyik oktatás. A Bükk Zsigmondné Sebe Terézia által adományozott telken és házban, ékeket kibővítve és felszerelve, Samossa József egri érsek alapított először hatosztályos népiskolát. Ekkor települtek ide a szatmári anyazárdából az irgalmas rendi nővérek.

1889-ben a népiskola felső leányiskolával bővült, majd 1907-ben Samossa érések rendeletére a másodfokú felsőbb leányiskolát nyilvános jellegű négyosztályos polgári leányiskolává alakították.

1927-ben Borsodban elsőként öt évfolyamú tanítónőképző nyílt az épületben Szmrecsányi Lajos egri érsek engedélyével. 1930-ban alsó tagozatos gyakorló iskolát szerveztek hozzá, ez később (1934.) kéttagozatúvá vált.

1927-ben a Kun József utcában (ma Kis-Hunyad utca) internátus céljára új épületszárnnyal bővült az intézmény.

1934 nyarán a tanítónőképzés számára az udvarban egyemeletes épületet emeltek.

1938-ban megindult a líceumi képzés, és létrejött az érseki római katolikus leánylíceum és tanítóképző intézet.

1939-ben megvették internátus céljára a Hunyadi u. 6. szám alatti Pataky-házat.

1948-ban államosították az intézményt, létrejött falai között a Városház téri Állami Általános Leányiskola, és itt működött az Állami Tanítónő- és Óvónőképző Intézet is, utóbbi 1948 és 1950 között.

1950 után az általános iskola mellett a tanítónőképző maradt meg 1957-ig.

1957-ben a helyi tanács a megszűnő tanítónőképző és a megszűnt általános iskola helyére leánygimnáziumot szervezett az épületben. Öt gimnáziumi osztályt telepítettek ide.(A tanítónőképző még három osztállyal megmaradt, az utolsó évfolyam azonban már Sárospatakon képesítőzött.)

1957-ben vette fel az iskola Herman Ottó nevét.

1963-tól bevezették a koedukációs képzést.

1993-ban a katolikus egyház visszakapta az épületet, a Herman Ottó Gimnázium új helyre költözött. (Tízeshonvéd u. 21.)

 "Az új Herman"

Az új iskola legrégibb épületrésze (a jelenlegi menza) sörfőző műhely volt, amelyre már XVII. századi források is utalnak. Mai formáját a XVIII. század végén, illetve a XIX. század elején nyerte el. (1883-ban főztek itt utoljára sört.)

1889-ben a Serház utcában (a mai Tízeshonvéd utca), egyemeletes laktanyát építettek, amelyet József főhercegről neveztek el. Falai között a 10. honvéd gyalogezred kapott helyet.

Az első világháborúban legendás hírnevet szereztek e "tízes honvédek". (1928 óta viseli az utca ezt a nevet.)

Az első világháború, illetve a honvédség átszervezése után már nem használták az épületet laktanyának.

1926-ban Csáki István tervező emeletráépítési terve alapján kétemeletes lett az épület.
Ezután csendőrparancsnokság, majd 1945 után a Miskolci Járási Rendőrkapitányság működött itt. Használták honvéd továbbképző intézetként, majd újra laktanyaként. 1957 és

1980 között a járási és megyei munkásőr-parancsnokságnak, 1964 és 1989 között pedig a pártoktatási igazgatóságnak adott helyet.

1987 és 1989 között felújítási munkálatokat végeztek az épületen, 1989 végén azonban leálltak a munkával. 1991-ig állagmegóvás nélkül ki volt téve az időjárás szeszélyeinek.

1992-ben a városi közgyűlés döntése alapján a Herman Ottó Gimnázium épületét visszakapta a katolikus egyház, ezért az intézményt új épületbe költöztették.
1993-ban elkészült Pirity Attila tervei és irányítása alapján a gimnázium új, gyönyörű épülete a Tízeshonvéd u. 21. szám alatt. Az iskola beköltözött új székhelyére.
1994-ben a négyosztályos képzés mellett megindult a nyolcosztályos gimnáziumi képzés is.

1995-ben átadták a megépült tornacsarnokot is az épülettel szembeni oldalon. Az új épületegyüttest és az iskolát átkötő híd kapcsolja össze.